Rengimo pagrindas: 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos  Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], www.sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. 8 684 18027, el. p. [email protected]; Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Aldas Genys, tel. 8 660 44577, el. p. [email protected], Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Natalija Baranauskienė, tel. 8 690 27219, el. p. [email protected]

Dalyvaujanti pagal kompetenciją Susisiekimo ministro reguliavimo srities įmonė AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]. Kontaktinis asmuo „Rail Baltica“ valdymo Projektų įgyvendinimo Teritorijų planavimo projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. 8 687 15534, el. p.  [email protected]

Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas”, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, el. paštas [email protected], www.kelprojektas.lt. Projekto vadovas: Remigijus Šimkus.

Planuojama teritorija: Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:  valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
  • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2022 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2024 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).

Susipažinti su parengtu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2023 m. birželio 27 d. iki 2023 m. liepos 26 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. S-NC-00-21-349), internetiniame žemėlapyje (https://tyrens.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a7f66b7ec4a1434f82c99b0f90e2acf2), Plano rengėjo buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (www.sumin.lrv.lt). Bendra informacija apie Projektą „Rail Baltica“ skelbiama internetiniame puslapyje https://rail-baltica.lt/.Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. liepos 27 d. 16 val. Jonavos rajono savivaldybės patalpose adresu Žeimių g. 13, Jonava. Susirinkimas bus transliuojamas nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZmMWFlMDgtZDZlMC00YzExLWEwMjQtYzU1MjFhM2Q0ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22a0fc6955-045a-4721-8a15-f437c85230a7%22%7d. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami elektroniniu paštu, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

image_print