Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 punktu ir „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatais“ (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267, VIII skyriaus 41.1 punkto reikalavimu, privalu registruotais laiškais informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

Remiantis VĮ Registrų centro 2024 m. birželio mėnesį pateiktais duomenimis apie asmenis, informuojama, kad parengtos detaliojo plano ,,Žemės sklypų (6667/0002:2, 6667/0002:28) Vienkiemio g. 1A IR 1B, Ramygalos m., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. detalusis planas“ projekto pataisos (toliau – Projektas), kurių tikslas – koreguoti detaliojo plano „Žemės sklypų (6667/0002:2, 6667/0002:28) Vienkiemio g. 1A IR 1B, Ramygalos m., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., detalusis planas“, sprendinius, patvirtintus Panevėžio rajono tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 1 punktu.

Planavimo uždaviniai – pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ sprendinius  suplanuotoje teritorijoje patikslinti žemės sklypo (kadastro Nr. 6667/0002:43 Ramygalos k. v.) adresu:  Vienkiemio g. 1B, Ramygalos m.,.Panevėžio r. sav., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu šiais atvejais:

– 318.3.1 pakeisti nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą,

– 318.3.4 automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;

– 318.3.5 apželdinama teritorijos dalis;

– 318.3.6 planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis.

Planavimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 19 d. potvarkis Nr. M-48„Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės meras, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB “Viados turtas” a.k. 306008786

Projekto rengėjas: UAB Rusnė, įmonės kodas 132754130, Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas, tel. +370 37 320365

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima planavimo organizatoriaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus (adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected].), skelbimų lentoje 10 darbo dienų laikotarpiu, t. y. 2024 m. birželio 17 d. ÷ liepos 1 d. darbo dienomis imtinai.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print