Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 punktu ir „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatais“ (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267, VIII skyriaus 41.1 punkto reikalavimu, privalu registruotais laiškais informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

Remiantis VĮ Registrų centro 2023-04-11, 2023-05-02 Pažymomis apie gretimų žemės sklypų savininkus bei VĮ Registrų centro Gyventojų registro pažymomis apie asmens duomenis 2023-05-09 (4 pažymos), informuojama, kad parengtos detaliojo plano ,,Žemės sklypo (6613/0002:28) Pajuosčio pl. 61, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. detalusis planas“ projekto pataisos (toliau – Projektas), kurių tikslas – koreguoti detaliojo plano „Žemės sklypo (6613/0002:28) Pajuosčio pl. 61, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. detalusis planas“, sprendinius, patvirtintus Panevėžio rajono tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 13 punktu.

Planavimo uždaviniai – suplanuotos teritorijos dalyje patikslinti žemės sklypų (kadastro Nr. 6613/0002:50, Dembavos k.v.), adresu: Pajuosčio pl. 61A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6613/0002:62, Dembavos k.v.), adresu: Pajuosčio pl. 61B, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu: pakeisti nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ sprendinius. 

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 3 d. potvarkis Nr. M-18 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės meras, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys M. B. ir E. B. (nuasmeninta).

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima planavimo organizatoriaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected]., (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentoje 10 darbo dienų laikotarpiu, t. y. 2023 m. birželio 30 ÷ liepos 14 darbo dienomis imtinai.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print