Informuojame, kad parengti Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, detaliojo plano koregavimo sprendiniai.

Koreguojamas dokumentas – Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19, detalusis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-477 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, Panevėžys, tel. 8 45 581875, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija – žemės sklypas – kadastro Nr. 6613/0002:297, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19.

Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19, detaliojo plano sprendinius koreguojant žemės sklypo užstatymo zoną, intensyvumo ir užstatymo tankumo rodiklius, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Papildomi planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai – statinių statybos zona, riba ir linija, sklypo užstatymo intensyvumas, tankumas bei įvažiavimai į sklypus / išvažiavimai iš jų.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas. Detalųjį planą deriną Teritorijų planavimo komisija per TPDRIS.

Informaciją apie planavimą teikia planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas. Susipažinti su detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūromis galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS, www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. K-VT-66-22-738.

Su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2022-10-20 iki 2022-11-04. Vieša ekspozicija vyks nuo 2022-10-20 iki 2022-11-04 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir TRDRIS (www.tpdris.lt).

Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-11-07 14.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba TPDRIS (www.tpdris.lt) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.   


Architektūros skyriaus informacija

image_print