Informuojame, kad parengtas Žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190,6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, koregavimas (toliau – detalusis planas).

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. A-180 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“, 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-186 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A-99 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymo „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., 38176 Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42 727, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija – 0,2061 ha, kurį sudaro 0,1839 ha kitos paskirties žemės plotas ir  0,0168 ha laisvos valstybinės žemės plotas.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:49 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, koreguojant sklypų ribas ir plotus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose, per 10 darbo dienų, t. y. nuo 2020 m. vasario 27 d. iki kovo 12 d. įskaitytinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-19-267.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-15 20:47

image_print