Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 310 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO (6655/0002:274) ŪTOS K. PANEVĖŽIO SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS” koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypai (kadastro Nr. 6655/0002:312, Paliūniškio k.v.), adresu: Geležės 21, Ūtos k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6655/0002:311, Paliūniškio k.v.), adresu: Geležės 23, Ūtos k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas: 0.4160 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A-451 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir Planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6655/0007:312, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 21, ir kadastro Nr. 6655/0007:311, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 23, detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus žemės sklypus ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, el. paštas: [email protected], svetainė: http://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2021 m. rugpjūčio 26 d. sutartį Nr. (13.28)-S3-10) – privatus asmuo A. V., gyv.: (nuasmeninta), LT-44333 Kaunas.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected]

Su parengtomis teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pataisomis susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus ir (ar) Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) bei (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), tinklalapis: http://www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-66-21-471). Viešinimo terminas 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t. y. 2022 m. birželio 7÷birželio 21 d. laikotarpiu Sprendinių brėžinys eksponuojamas 5 darbo dienas, t. y. 2022 m. birželio 14÷21 dienomis. Viešas svarstymas vyks 2022-06-22 12 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) per TPDRIS iki viešinimo susipažinimo termino pabaigos.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Po viešo susipažinimo su parengtomis TPD pataisomis, pateiktos pastabos bei pasiūlymai nebus vertinami ir į juos nebus atsižvelgta.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai TPD sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print