Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301. punktu informuojama, kad parengtas DETALIŲJŲ PLANŲ „ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 6690/0004:81, NR. 6690/0004:389, VELŽIO K.V.), ESANČIŲ PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., KERAVOS K. DETALUSIS PLANAS“ IR „ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 6690/0004:81, NR. 6690/0004:389, VELŽIO K.V.), ESANČIŲ PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., KERAVOS K. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS“ KEITIMAS.

Planavimo teritorija – žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0004:429, Velžio k.v.), adresu: Keravos. g. 17, Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., (kadastro Nr. 6690/0004:271, Velžio k.v.), adresu: Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės fondo (VŽF) nesuformuotas (pravažiavimui) žemės sklypas. Planuojamos teritorijos plotas: 3,1139 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymas Nr. A-524 ,,Dėl detaliojo plano „Žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162, Velžio k.v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k. detaliojo plano koregavimas“ keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – keisti detaliųjų planų „Žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162, Velžio k.v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k. detalusis planas“ ir „Žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162, Velžio k.v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k. detaliojo plano koregavimas“ sprendinius, sujungiant suplanuotos teritorijos – žemės sklypą (kadastro Nr. 6690/0004:429, Velžio k.v.), adresu: Keravos g. 17, Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.), plotas: 1,7567 ha žemės ir žemės sklypą (kadastro Nr. 6690/0004:271, Velžio. k.v.), adresu: Keravos k., Velžio, Panevėžio r. sav.), plotas: 1,2805 ha žemės bei prijungiant įsiterpusią valstybinę žemę (~1757 m2), šias žemės sujungiant į vieną žemės sklypą ir naujai suformuotam žemės sklypui, nustatant žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 03 d. sprendimu Nr. T-154 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo”), sprendinius

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 50 13 54, svetainė: www.panrs.lt , el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2020 m. spalio 20 d. sutartį Nr. (13.28)-S3-14) – UAB „Agrolitpa“, Keravos g. 17, LT-38131 Kerava, Velžio sen., Panevėžio r. sav. tel. +370 (45) 595601, svetainė: http://www.agrolitpa.lt, el. paštas: [email protected] ir privatus asmuo V. K., (nuasmeninta), LT-36208 Panevėžys.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected].

Su parengto detalaus planavimo projekto keitimo sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės Velžio seniūnijos pastato skelbimų lentoje (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) 10 darbo dienų laikotarpyje, t. y. 2022 m. vasario 11 ÷ 2022 m. vasario 24 dienomis imtinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-20-522). Sprendinių brėžinys eksponuojamas 5 darbo dienas, t. y. 2022 m. vasario 18÷24 dienomis. Viešas svarstymas vyks 2022-02-25 12 val. Velžio seniūnijos pastato patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print