Informuojame, kad pradedamas rengti Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialusis planas (TPDR Nr. S-VT-66-20-575).

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. T-123 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių, Raguvos, Ramygalos, Vadoklių, Velžio seniūnijose specialiojo plano rengimo“ ir 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. T-173 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Panevėžio ir Upytės seniūnijose specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, faksas (8 45) 582975, el. p. [email protected].

 Planavimo iniciatorius − UAB “ARCHSTUDIJA“, adresas:  Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius.

Plano rengėjas − UAB „Dauigėla“, adresas: A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected]

Planuojama teritorija – Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijų teritorijos (144025 ha).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai;  numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Papildomi planavimo uždaviniai: nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir teritorijos vystymo koncepciją: strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros (vadovaujantis 2014-12-23 LRV nutarimu Nr. 1467 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu) bus atliekamos. Teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

Specialiojo plano keitimo rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl specialiojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki specialiojo plano viešinimo  pabaigos.  Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


UAB „Daugėla“ direktorė Dr. Gaudenta Sakalauskienė

image_print