Rengiamas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6604/0004:3, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., SKYNIMŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-642 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 9 punktu, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-158. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus ir Panevėžio seniūnijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentose nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-05-30, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/89785293206?pwd=Z1RHNTVKS282OXFqbGozODhvYUR0Zz09

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A-67 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A-84 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Petro mėsinė“, juridinio asmens kodas 148150929, Beržų g. 8, Panevėžys LT-36233, tel.: +370 69810751, el. p.: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected]

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6604/0004:135, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., ir kadastro Nr. 6604/0004:137, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k. Planuojamos teritorijos plotas – 0,8000 ha, Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 7,2100 – 10,0000 ha.

Planavimo tikslas – Koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:135, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas ir sujungti su detaliuoju planu suformuotu kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu, kadastro Nr. 6604/0004:137, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., suformuojant vieną kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print