Informuojame, kad pradedamas rengti Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“. (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“.

Planuojama teritorija – Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. teritorijos dalis, į kurią patenka žemės sklypai, kurių kadastro Nr. 6655/0004:0011 ir Nr. 6655/0004:0268, bei laisva valstybinė žemė, kuri ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr. 6655/0004:0011.

Planavimo tikslas – parengti Specialiojo plano sprendinius Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo projektui įgyvendinti (magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą); nustatyti teritorijas, žemės juostas ar plotus, reikalingus esamų magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, numatant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu; numatyti (pakeisti (naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo prie rekonstruotų uždarymo įtaisų keliui), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28 ; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print