Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6677/0007:99, NR. 6677/0007:132, NR. 6677/0007:149 IR NR. 6677/0007:157, ŠILAGALIO K. V., PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALUSIS PLANAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-786. Susipažinti su parengtais ir viešinamais detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus ir Panevėžio seniūnijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentose nuo 2023-11-13 iki 2023-11-24 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-11-27 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83729259607?pwd=Mm5YeHJwMkUxMHlIby9mbE52NVdqZz09          

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – MB AG KONCEPTAS. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-499 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A-557 ,,Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., bei įsiterpęs valstybinės žemės plotas, esantis Molainių k., tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007:269. Planuojamos teritorijos plotas – apie 4,1300 ha.

Planavimo  tikslai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Molainių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007: 269, sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6677/0007:157, esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su kitais besiribojančiais žemės sklypais, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132 ir Nr. 6677/0007:149, esančiais   Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., į vieną žemės sklypą, kurį padalyti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, komercinės paskirties objektų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, jei būtina, nustatyti ir kitus galimus žemės naudojimo būdus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print