Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6626/0003:177, NR. 6626/0003:182 IR NR. 6626/0003:375, KARSAKIŠKIO K. V., PANEVĖŽIO R. SAV., KARSAKIŠKIO SEN., KARSAKIŠKIO K., MALŪNO G., DETALUSIS PLANAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-23-139. Susipažinti su parengtais ir viešinamais detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Karsakiškio seniūnijos (Lėvens g. 16, Karsakiškis, Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2023-09-15 iki 2023-09-28 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-09-29 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:

 https://us02web.zoom.us/j/83401196097?pwd=ajVYbmpueG5sMmQwY2wvUXk3ZnU0Zz09 

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-49 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6626/0003:177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., ir kadastro Nr. 6626/0003: 375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k. Planuojamos teritorijos plotas – apie 1,2300 ha.

Planavimo tikslas – laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypą (sklypus), reikalingą (reikalingus) inžinerinei infrastruktūrai įrengti; atidalyti kitos paskirties (naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6626/0003: 177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, tarp bendraturčių pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas; vieną atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., kitą atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei, jei būtina, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected][email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print