Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6613/0002:214 IR NR. 6613/0002:467, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., DEMBAVOS K., DETALUSIS PLANAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-150. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2023-02-24 iki 2023-03-09 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-03-10, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87558819093?pwd=UThSdkt0VXhPTFRjZ2lvWlpITFgwZz09

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A-796 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A-867 ,,Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, įsakymo pakeitimas 2022 m. kovo 24 d. Nr. A-186, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje). Planuojamos teritorijos plotas – apie 1,1000 ha.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslas – Laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypą (sklypus), reikalingą (reikalingus) inžinerinei infrastruktūrai įrengti; pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0002:214 ir Nr. 6613/0002:467, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, keisti žemės sklypų ribas ir plotus bei visiems planuojamoje teritorijoje suplanuotiems žemės sklypams nustatyti ir / ar keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“,  sprendinius. Papildomi uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print