Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav.  Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 ,,Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimo sprendinius (toliau – Detalusis planas), informuojame, kad su viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnijos skelbimų lentose (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) nuo 2021-03-08 iki 2021-03-22 (įskaitytinai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-20-281. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2021 m. kovo 22 d., 18.00 val., nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: 

 https://us02web.zoom.us/j/81407101183?pwd=UEZSeFpwZkNXSUZJa3h1NTAvMTRYQT09

Jūsų patogumui esame parengę video instrukcijas, kaip prisijungti su Google Chrome naršykle arba įrenginiais, kurie turi Android operacinę sistemą:

https://www.youtube.com/watch?v=wv_PZ2NACmI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eC3HsMaU1GE&feature=youtu.be

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0002:767, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 44A, ir kadastro Nr. 6644/0002:952, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Planuojamos teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu,  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 ,,Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, plotas  – 0,7200 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 0,7739 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-231 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-255 ,,Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – Z. K. (fizinis asmuo, informacija neskelbiama)

Plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., Velžio sen., LT-38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, [email protected]

Planavimo tikslas – Keisti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:952 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ir sujungti su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0002:767 Molainių k. v., suformuotu detaliuoju planu, į vieną kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582631, faksas (845) 582975, el. paštas [email protected] ir (ar)  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-66-20-281, iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Projekto vadovė  Aurelija Čergelienė

image_print