Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0007:152, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Girelės k, ir žemės sklypų, kadastro                Nr. 6655/0007:54 ir Nr. 6655/0007:155, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tičkūnų k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-758 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-809 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6655/0007:152, Paliūniškio k. v.,     Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Girelės k.; kadastro Nr. 6655/0007:54, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tičkūnų k.; ir kadastro Nr. 6655/0007:155, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tičkūnų k. Planuojamos teritorijos plotas – 2,699 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 4,5000 ha.

Planavimo tikslas – sujungti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypus: kadastro Nr. 6655/0007:152, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Girelės k., bei kadastro Nr. 6655/0007:54 ir Nr. 6655/0007:155, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tičkūnų k., suformuotą sklypą padalyti į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, jei būtina, nustatyti ir kitus galimus žemės naudojimo būdus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print