Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:184, Nr. 6613/0003:207, Nr. 6613/0003:248, Nr. 6613/0003:389, Nr. 6613/0003:1056 ir Nr. 6613/0003:1057, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 5 d. potvarkis Nr. M-352 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A-249 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 48, faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6613/0003:184, Nr. 6613/0003:207, Nr. 6613/0003:248, Nr. 6613/0003:389, Nr. 6613/0003:1056 ir Nr. 6613/0003:1057, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k.; planuojamos teritorijos plotas – apie 1,0000 ha.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai) žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:184, Nr. 6613/0003:207, Nr. 6613/0003:248, Nr. 6613/0003:389, Nr. 6613/0003:1056 ir Nr. 6613/0003:1057, Dembavos k. v., esančių Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti į atskirus žemės sklypus ir nustatyti naujai suplanuotų žemės sklypų žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, jei būtina, nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus bei nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu  Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius;

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 28, 58 26 31; faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print