Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:545, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Oželių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 12 d. potvarkis Nr. M-243 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A-159 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 48, faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6613/0003:545, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Oželių k.

Planuojamos teritorijas plotas – apie 1,7000 ha.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai) žemės sklypą, kadastro Nr. 6613/0003:545, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Oželių k., į atskirus žemės sklypus, naujai suplanuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, jei būtina, nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus bei nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo bei privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 28, 58 26 31; faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print