Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6626/0001:114, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Linkės vs. 7, detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 11 d. potvarkis Nr. M-233 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A-160 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 48, faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Finverta“, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, tel. +370 686 08 281.

Planuojama teritorija – planuojamas žemės sklypas, kadastro Nr. 6626/0001:114, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Linkės vs. 7.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 14,0000 ha.

Planavimo tikslai – padalyti kitos paskirties (naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6626/0001:114, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Linkės vs. 7,  į atskirus žemės sklypus, pakeisti naujai suplanuotų žemės sklypų žemės naudojimo būdą į rekreacines, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, komercinės paskirties objektų teritorijas, jei būtina, nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus ir nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 28, 58 26 31; faksas +370 45 58 29 75, el. paštas – [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print