Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6604/0002:114, Nr. 6604/0002:115 ir Nr. 6604/0002:140, Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k., Dubiagirio g., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 1 d. potvarkis Nr. M-146 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-90 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (+370 45) 58 29 48, faksas (+370 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – planuojami žemės sklypai: kadastro Nr. 6604/0002:115, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k., Dubiagirio g. 20; kadastro Nr. 6604/0002:115, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k., Dubiagirio g. 22; ir kadastro Nr. 6604/0002:140, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k. Planuojamos teritorijos plotas – apie 7,0000 ha.

Planavimo tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 6604/0002:140, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k., į atskirus žemės sklypus ir pakeisti naujai suplanuotų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; perplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 6604/0002:115, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Šeškų k., Dubiagirio g. 22, keičiant sklypo ribas ir plotą; nustatyti planuojamoje teritorijoje (kvartale) esančių žemės sklypų, kadastro Nr. 6604/0002:114 ir Nr. 6604/0002:115, bei naujai suplanuotų žemės sklypų privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos  2008 m. liepos 3 d. sprendimu   Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (+370 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (+370 45) 58 29 75,  el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print