Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6626/0003:177, Nr. 6626/0003:182 ir Nr. 6626/0003:375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-49 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6626/0003:177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., ir kadastro Nr. 6626/0003: 375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 1,2300 ha.

Planavimo tikslas – laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypą (sklypus), reikalingą (reikalingus) inžinerinei infrastruktūrai įrengti; atidalyti kitos paskirties (naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6626/0003: 177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, tarp bendraturčių pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas; vieną atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., kitą atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei, jei būtina, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print