Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. dalies, ribojamos Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvių, detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-79 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“, 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A-886 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programos nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. dalis, ribojama Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvėmis. Planuojamos teritorijos plotas – apie 6,5000 ha.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusius kitos paskirties valstybinės žemės plotus, esančius Molainių k. tarp Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto g. ir žemės sklypų Dvaro g. 15, 17, 19A, 21, 23, 25, Kęstučio g. 24, 26, 26A, 26B, 26C, 28, 30, 32, 34, 36, Ventos g. 17, 19 ir Vytauto g. 24, 24A, 26 bei tarp žemės sklypų Dvaro g. 15, 17, 19, 21, 23, 25, Kęstučio g. 24, 26, 26A, 26B, 26C, 28, 30, 32, 34, Ventos g. 19 ir Vytauto g. 24, 24A, 26, suformuotus įsiterpusius kitos paskirties žemės plotus sujungti su besiribojančiais kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypais, kelis naujai suformuotus žemės sklypus padalyti į atskirus kitos paskirties žemės sklypus (naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print