Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-499 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-557 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius – MB AG KONCEPTAS, Klaipėdos g. 99 k2-6, Panevėžys, tel. 8 673 11 991.

Planuojama teritorija – žemės sklypai, kadastro Nr. kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007: 132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., bei įsiterpęs valstybinės žemės plotas, esantis Molainių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007: 269.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 4,1300 ha.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Molainių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007: 269, sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6677/0007:157, esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su kitais besiribojančiais žemės sklypais, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132 ir Nr. 6677/0007:149, esančiais   Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., į vieną žemės sklypą, kurį padalyti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, komercinės paskirties objektų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, jei būtina, nustatyti ir kitus galimus žemės naudojimo būdus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print