Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0006:302, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A-175 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A-214 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – perplanuojami žemės sklypai: kadastro Nr. 6655/0006:415, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 34D; kadastro Nr. 6655/0006: 416, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 34E; kadastro Nr. 6655/0006:417, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 34F; ir kadastro Nr. 6655/0006:418, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav.,   Karsakiškio sen., Paliūniškio k.

Planuojamos teritorijos plotas –  0,3500 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 1,0000 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6655/0006:415, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 34D; kadastro Nr. 6655/0006:416, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 34E; kadastro Nr. 6655/0006: 417, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,   Z. Malinsko g. 34F; ir kadastro Nr. 6655/0006:418, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav.,  Karsakiškio sen., Paliūniškio k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, sujungiant visus besiribojančius sklypus į vieną naują kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print