Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0001:124 ir Nr. 6613/0001:195, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 4 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-763 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A-347 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A-807 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6613/0001:623 ir Nr. 6613/0001:624, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42A ir 42B. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2818 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 0,4300 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų: kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:623, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42A, ir kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:624, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42B, detaliojo plano sprendinius keičiant žemės sklypų ribas ir plotus, suformuojant atskirus žemės sklypus, reikalingus esamiems pastatams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print