Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:406, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 3 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-170 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A-264 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0002:365,  Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., kadastro Nr. 6644/0002:841, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32; kadastro Nr. 6644/0002:843, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32A; kadastro Nr. 6644/0002:842, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32B, kadastro Nr. 6644/0002:840, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32C; kadastro Nr. 6644/0002:844, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Planuojamos teritorijos plotas – 1,4309 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 1,6400 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:365, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0002:841 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32; kadastro Nr. 6644/0002:843 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32A; kadastro Nr. 6644/0002:842 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32B, kadastro Nr. 6644/0002:840, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32C; kadastro Nr. 6644/0002:844 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, sujungiant visus besiribojančius sklypus į vieną naują kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

 

 

image_print