Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:174, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Molainių k., Pilaitės g. 17, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A-165 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 1 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 11 d. potvarkis Nr. M-354 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu  Nr. A-473 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – planuojamos teritorijos plotas – 0,1930 ha (kur apie 0,0380 ha sudaro valstybinės žemės plotas); nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 0,9000 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0002:669, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Pilaitės g. 17, ir kadastro Nr. 6644/0002:670, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k.,  Vyturių g. 12A, sprendinius – suformuoti kitos paskirties įsiterpusius valstybinės žemės plotus, esančius Molainių k. tarp Vyturių g. ir žemės sklypų Pilaitės g. 17 bei Vyturių g. 12A, sujungti juos su besiribojančiais kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypais, kadastro Nr. 6644/0002:669, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Pilaitės g. 17, ir kadastro Nr. 6644/0002:670, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Vyturių g. 12A, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print