Informuojame, kad pradedamas rengti kadastro Nr. 6677/0004:26, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Velžio) sen., Šilagalio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 21 d. potvarkis Nr. M-304 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-421 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Viados NT“.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6677/0004:134, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 5.

Planuojamos teritorijos plotas – 2,5119 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 6,0000 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0004:134, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl.5, suformuoto detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, sprendinius nustatant galimus žemės naudojimo būdus ir keičiant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-02 16:42

image_print