Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro  Nr. 6690/0009:436, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Topolių g. 1, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 2 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. M-174 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A-376 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6690/0009:611, Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Žiedų g. 2.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,0900 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 1,1000 ha.

Planavimo tikslas –  koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro   Nr. 6690/0009:611, Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Žiedų g. 2, sprendinius – suformuoti kitos paskirties įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį  Staniūnų k. tarp Topolių g. ir žemės sklypo Žiedų g. 2, sujungti jį su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu, kadastro Nr. 6690/0009:611, Velžio k. v.,   Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Žiedų g. 2, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print