Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:3, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 9 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-299 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Petro mėsinė“.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6604/0004:135 ir Nr. 6604/0004:137 Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k. teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo            Nr. T-642 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 9 punktu, plotas – 3,6485 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 0,8000 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 6604/0004:135, Bernatonių k. v.) žemės naudojimo  būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas ir sujungti su detaliuoju planu suformuotu kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu (kadastro Nr. 6604/0004:137, Bernatonių k. v.) suformuojant vieną kitos paskirties žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print