Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:528, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.        liepos 29 d. įsakymas Nr. A-490 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A-495 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0002:654, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Karčemos g. 44, kadastro Nr. 6644/0002:657, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., ir kadastro Nr. 6644/0002:658, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Planuojamos teritorijos plotas – 0,3322 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypų: kadastro         Nr. 6644/0002:654, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Karčemos g. 44, kadastro Nr. 6644/0002:657, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., ir kadastro Nr. 6644/0002:658, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano sprendinius išsprendžiant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų poreikį ir / ar servitutus bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print