Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:262, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-80 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas buvo skelbtas Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2021 m. kovo 31 d.). Pasikeitus planavimo tikslams Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     liepos 14 d. įsakymu Nr. A-450 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A-181 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., ir kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., Aušrinės g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0,4561 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei sujungiant su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k.,      Aušrinės g. 39, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print