Informuojame apie rengiamą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).

Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS), TPD Nr. S-VT-66-22-626.

Planuojama teritorija: Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. Tutiškių k.

Planavimo pagrindas: Panevėžio r. sav., tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Panevėžio r. sav. administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys. Tel.: (8 45) 58 29 46, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. [email protected] Interneto svetainė www.ambergrid.lt. Kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42750, el. p. [email protected]

Specialiojo plano rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 657 71999 el. p. [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Normantienė. Kontaktinis asmuo – gen. dir. Egidijus Stašelis.

Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. parengti Specialiojo plano sprendinius Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo projektui įgyvendinti (magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);
  2. nustatyti teritorijas, žemės juostas ar plotus, reikalingus esamų magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, numatant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
  3. numatyti (pakeisti (naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo prie rekonstruotų uždarymo įtaisų keliui), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Specialiojo plano koncepcija – nerengiama.

Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2023-03-21 iki 2023-04-04, o vieša ekspozicija vyks nuo 2023-03-27 iki 2023-04-04:

  • TPDRIS, adresu tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-66-22-626;
  • Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.panrs.lt/teritoriju-planavimo-dokumentai-specialieji-planai/
  • Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.ambergrid.lt/ziniasklaidai/naujienos/130/p10/
  • Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., skelbimų lentoje, adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-5300 Panevėžys.

Specialiojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2023-04-05 10.00 val. Panevėžio r. sav. administracijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 27, (posėdžių salėje antrame aukšte), LT-35185 Panevėžys.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių teikiami  Planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais, Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“), raštu, siunčiant elektroninio pašto adresu [email protected] arba TPDRIS (TPD Nr. S-VT-66-22-626) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir /ar  jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes (motyvus), kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims Planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba TPDRIS. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.


Architektūros skyriaus informacija

image_print