Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, el. paštas [email protected], www.panrs.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė,  mob. 8 698 79972, el. paštas [email protected]; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. paštas [email protected]

Planavimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-66-21-200. Planuojamos teritorijos adresas – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija (apie 217 710,64 ha). Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės, teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo darbų atlikimo terminai: 2021-2022 metai.

Visuomenės informavimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai: užtikrinti sistemingą ir darnų Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat ir paviršinių) tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;
 • numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijas;
 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 • numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemei paimti visuomenės poreikiams, suprojektuojant visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus ir (ar) po žemės sklypų dalių, reikalingų visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekančius žemės sklypus;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimą – parengti ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaitą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Išsamesnė informacija teikiama: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31, mob. 8 698 06426, el. paštas [email protected], www.panrs.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-66-21-200), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo svarstymo pabaigos pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


UAB CityForm LT
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-21 15:56

image_print