Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengti „Žemės sklypų kadastro Nr. 6644/0002:232 ir Nr. 6644/0002:419, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Paviešečių k., detalusis planas“ koregavimo sprendiniai.

Planavimo teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:557 Molainių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Žemynos g. 25. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2573 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 0.8000 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 27 d. potvarkis    Nr. M-526 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:557, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Žemynos g. 25, suformuoto detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, 4 punktu, sprendinius keičiant pagrindinius privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, kaip užstatymo tankumą ir intensyvumą, pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo papildomi uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai – statinių statybos zona, riba ir linija bei įvažiavimai į sklypą/ išvažiavimai iš jo.  

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, 

Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582948, tinklalapis: www.panrs.lt,

El. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius  (pagal teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. (13.28)-S3-2, 2024-02-06) – privatūs asmenys V. M., S. M. (duomenys neviešinami).

Projekto rengėjas – D. Naruševičienės įmonė, įmonės kodas 148210949, Staniūnų g. 53, LT-36141 Panevėžys, tel. 8-698-80499, end_of_the_skype_highlightingel. paštas: [email protected].

Su parengtomis teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pataisomis susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), tinklalapis: http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-24-88). Viešinimo terminas – 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t. y. 2024 m. birželio 4 – 17 d. laikotarpiu. Sprendinių brėžinys eksponuojamas 5 darbo dienas, t. y. 2024 m. birželio 11 – 17 dienomis. Viešas svarstymas vyks 2024-06-18, 16 val. D. Naruševičienės įmonėje, adresu: J. Žemgulio g. 46 – 111, Panevėžys.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print