Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas Žemės sklypo, kadastro Nr.6604/0004:188, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., detaliojo plano koregavimas keičiant žemės sklypo naudojimo būdą.

Planavimo teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6604/0004:227, Bernatonių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., Beržų g. 33. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2356 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 0.3000 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 9 d. potvarkis Nr. M-416 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro  Nr. 6604/0004:227, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., Beržų g. 33, detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo papildomi uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai – statinių statybos zona, riba ir linija bei įvažiavimai į sklypą/ išvažiavimai iš jo.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582948, tinklalapis: www.panrs.lt,

El. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius  (pagal teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. (13.28)-S3-27, 2023-12-18) – UAB „Valresta“, Dembavos g. 19A, Dembavos k., Velžio sen., LT-38182 Panevėžio r. sav.

Projekto rengėjas – D. Naruševičienės įmonė, įmonės kodas 148210949, Staniūnų g. 53, LT-36141 Panevėžys, tel. 8-698-80499, end_of_the_skype_highlightingel. paštas: [email protected].

rajono savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), tinklalapis: http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-23-973). Viešinimo terminas – 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t. y. 2024 m. gegužės 7 – 20 d. laikotarpiu. Sprendinių brėžinys eksponuojamas 5 darbo dienas, t. y. 2024 m. gegužės 14 – 20 dienomis. Viešas svarstymas vyks 2024-05-21, 16 val. D. Naruševičienės įmonėje, adresu: J. Žemgulio g. 46 – 111, Panevėžys.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print