Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje nusprendė Geriausio metų mokytojo vardą suteikti Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotojai Renatai Jankevičienei. Apdovanojimas nominantei bus įteiktas spalio 4 d. Mokytojo dienos minėjimo Juozo Miltinio dramos teatre metu.

R. Jankevičienė gimė 1969 m. gegužės 29 d. Utenos rajone, Daugailiuose.

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja svariai prisideda prie konceptualių darbų švietimo srityje formuojant bei įgyvendinant Panevėžio rajono švietimo srities strategiją, gilinant pedagogų kompetencijas, reikalingas švietimo pokyčiams, inicijuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) bei Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklas.

R. Jankevičienė nuolat įgyvendina įvairius tarptautinius projektus. Šiuo metu įgyvendina „Erasmus+“ KA1 projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.

2018–2021 m. sėkmingai įgyvendino „Erasmus+“ projektus: „Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“, „Suaugusiųjų, gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo kokybės“. Jų metu trijose švietimo įstaigose išbandyta projekto metodika, tarptautiniuose mokymuose parengti taikaus ugdymo ekspertai, parengta ilgalaikė programa, pagilintos kelių andragogų kompetencijos, sukurtas penkių Lietuvos NSŠ įstaigų bendradarbiavimo tinklas, sukurta interaktyvi mokymosi platforma.

R. Jankevičienė inicijuoja ir organizuoja profesinės patirties sklaidos renginius, skirtus mokytojų kompetencijoms plėtoti. Teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, padedančias pedagogams dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį, telkia mokytojus dalykininkus bei švietimo įstaigų direktorių pavaduotojus ugdymui kartu rengtis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Parengė programas, kurios yra akredituotos ir įgyvendinamos: „Anglų kalbos mokymai pažengusiesiems“, „Mišrieji anglų kalbos mokymai („Intermediate 3“)“, „Anglų kalbos mokymai pradedantiesiems“ (ugdomos andragogų ir kitų suaugusiųjų komunikavimo užsienio (anglų) kalba kompetencijos), „STEAM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese – iššūkiai ir galimybės“, „Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietimo sistemoje“, „Lietuvių kalbos mokymai „Lūžis“ (suaugusiųjų ukrainiečių pabėgėlių mokymai).

R. Jankevičienė savanoriauja mokydama lietuvių kalbos suaugusiuosius ukrainiečius pabėgėlius.

Aktyviai dalyvauja rajono, regiono, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje. Rengia ir skaito pranešimus šalies, regiono ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo temomis.

Nuo 2016 m. yra „Epale“ (Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos) andragogė.

Nuo 2017 m. yra Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) bendrojo ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių turinio vertintoja, mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja, lietuvių kalbos skaitmeninio ugdymo turinio 5–6 kl. ir
7–8 kl. rengėja, skaitmeninių užduočių 9–10 klasių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų mokiniams rengėja.

R. Jankevičienė yra „Erasmus+“ projekto „Robotika prieš patyčias“ bei projekto „Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“ ekspertė.

Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo nominacija Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva įsteigta 2006 m.

Šia nominacija siekiama skatinti ir pagerbti rajono švietimo įstaigų mokytojus, vadovus už praktinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

2006–2021 m. nominuota 19 mokytojų.


Savivaldybės informacija

image_print