Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0006:254, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ 1 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-598 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-688 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir                Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6655/0006:457, Paliūniškio k. v.,    Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 3B. Planuojamos teritorijos  plotas – 0,1422 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 1,8000 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0006:457, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 3B, detaliojo plano sprendinius suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Paliūniškio k. tarp   Lėvens upės, esamo griovio ir žemės sklypo Z. Malinsko g. 3B, suformuotą sklypą sujungiant su kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6655/0006:457, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Z. Malinsko g. 3B, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 50 82 07; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print