Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:308, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Beržytės g. 3, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 15 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-594 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-687 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir                Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – MB „Hobitas“, Žiedų g. 25, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6690/0009:399 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Beržytės g. 5; kadastro Nr. 6690/0009:400 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Beržytės g. 3. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2251 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 1,010 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypų, kadastro          Nr. 6690/0009:399 ir Nr. 6690/0009:400, Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Beržytės g. 5 ir 3, detaliojo plano sprendinius sujungiant žemės sklypus į vieną kitos paskirties žemės sklypą nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 50 82 07; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print