Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:238, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A-441 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. A-473 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Aukštaitijos renovacija“.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6690/0009:486 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k. Teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 8 punktu, plotas – 0,2000 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 0,1000 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:486 Velžio k. v., esančio Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 58 26 31, faks. (8 45) 58 29 75,  (Saulius Glinskis, Svaja Trečiokienė) elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected]. ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-22 14:53

image_print