Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo Mažosios bendrijos „Euta“ parengtą ŽŪB „Ekoternum“ planuojamos ūkinės veiklos – ŽŪB „Ekoternum“ biodujų gamyba Panevėžio r., Velžio sen., Liūdynės k., Senasis Vilniaus kelias g. 8 – informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2022-12-27 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Panevėžio regionas (35).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 6 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų PAV subjektai neturi.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Elektroninio dokumento nuorašas 2 aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49 punkto nuostatomis, savo internetinėje svetainėje skelbia žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo data: 2022-12-27;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: ŽŪB „Ekoternum“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: – ŽŪB „Ekoternum“ biodujų gamyba;
  4. PŪV vieta: Senasis Vilniaus kelias 8, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1H4nXQuBAlyjwNa53n1BGr4SKKsP2M2Ap/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Panevėžio regionas (35);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Architektūros skyriaus informacija

image_print