Informuojame, kad gauta UAB „Infraplanas“ parengta kitos paskirties inžinerinio statinio Pajuodžių k., Velžio sen., Panevėžio raj. (sklypų kad. Nr. 6690/0004:95 ir 6690/0004:96), statyba, informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-09-19 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (30).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 50 punkto nuostatomis prašome Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-09-19;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Dembavos medelynas“
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: kitos paskirties inžinerinio statinio Pajuodžių k., Velžio sen., Panevėžio raj. (sklypų kad. Nr. 6690/0004:95 ir 6690/0004:96), statyba;
  4. PŪV vieta: Pajuodžių k., Velžio sen., Panevėžio raj.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1TnqWcfqy76tCHER6XSUNBDyN-UiNPfDU/view

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (30);

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).


Architektūros skyriaus informacija

image_print