Bendruomeniniai šeimos namai

                                                 

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

  EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

PRIEMONĖS NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“

PROJEKTAS

„KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“.

 

Projekto tikslas

Ugdyti stiprią, sveiką ir darnią šeimą Panevėžio rajono savivaldybės administracija sieks įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas įgyvendinamas su partneriais: BĮ Panevėžio rajono švietimo centras, asociacija „Papasakok plačiau“ ir Panevėžio rajono socialinių paslaugu centru. Projekto vykdymo laikotarpis iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Teikiant kompleksines paslaugas bus siekiama, kad kiekviena paslauga atitiktų individualius šeimos ar asmens poreikius, paslaugos gavėjas išmoktų sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir gyvenimo būdą. Paslaugų organizavimą planuojama vykdyti kuo arčiau paslaugos gavėjo, prireikus ir turint galimybių – atvykstant į paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą, nes tokio pobūdžio paslaugos kaimo vietovėse dažnai yra neprieinamos dėl didelių atstumų, nepakankamų pajamų, sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, vaikų priežiūros paslaugų trūkumo. Informacija apie kompleksiškai teikiamas paslaugas bus viešinama įvairiomis informacinėmis priemonėmis, organizuojant susitikimus su rajono bendruomenės nariais.

Projekto pradžioje planuota, jog paslaugas gaus 540 rajono savivaldybės gyventojų. Įpusėjus projektą gavusių paslaugų skaičius planuojamas 2 196 gyventojai. Bus siūloma, kad tas pats projekto dalyvis gautų kelias jam reikalingas paslaugas. Projekto dalyviais gali būti šeimos (tėvai, vaikai), vieni gyvenantys asmenys. Pirminis projekto finansavimas 285 669 eurai, pradėjus vykdyti naujas veiklas ir gavus papildomą finansavimą jau vykdomoms veikloms, projekto biudžetas 523 100,99 euro.

BAIGTA ĮGYVENDINTI PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ veikla, teikiant Asmeninio asistento paslaugas, jau įvykdyta. Paslaugos buvo teikiamos 28 mėnesius.

Paslaugų teikimo laikotarpiu buvo įgyvendintas projekto tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) suteikti jam individualią pagalbą, kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų jo izoliuoti nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Paslaugos buvo teikiamos Panevėžio rajone gyvenantiems asmenims, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Panevėžio rajone nemokamai asmeninio asistento paslaugos buvo suteiktos 9 asmenims. Kiekvienam, atsižvelgiant į pagalbos poreikį,  vidutiniškai paslaugos buvo teikiamos po 2 ar 4 valandas per dieną. Per veiklų įgyvendinimo laikotarpį iš viso suteiktos 9 307 valandos asmeninio asistento paslaugų, dėl kurių gavėjų kasdienybė tapo kiek gražesnė ir malonesnė. Paslaugas gavusieji už nuoširdžią pagalbą dėkoja aštuoniems asmeninio asistento paslaugas teikusiems  darbuotojams. Toliau asmeninio asistento paslaugas teiks (užtikrins žmonėms su negalia didesnes galimybes mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje, taip pat padės neįgaliųjų šeimos nariams) rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras. Gyventojai, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, kviečiami kreiptis į Socialinių paslaugų centrą ar seniūniją. Asmeninės pagalbos poreikis bus nustatytas vieniems metams pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Paslaugų teikimo šeimai koordinavimas ir organizavimas

Siekiant padėti kryptingai organizuoti ir koordinuoti kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms, norint sumažinti administracinę naštą paslaugų gavėjams, šią paslaugą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teiks Bendruomeniniai šeimos namai, kurie įsteigti Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje. Paslaugą teiks projekto koordinatorius-socialinis darbuotojas, kuris aiškinsis padėtį, paslaugų poreikį, teiks informaciją apie teikiamas paslaugas bei nukreips projekto dalyvius į jiems tinkamas veiklas, paslaugų teikimą koordinuos su teikiamomis socialinėmis, švietimo, sveikatos, teisinėmis paslaugomis, bendruomenių teikiama pagalba ir kita organizuojama veikla, siekiant panaudoti visus pagalbos išteklius. Paslaugos šeimoms bus siūlomos gavus informaciją apie paslaugų poreikį iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijos, švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijų, bendruomenių atstovų, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos. Labiausiai bus laukiami gyventojai, patys nusprendę dėl poreikio gauti vieną ar kitą paslaugą. Visos paslaugos gyventojams bus teikiamos nemokamai.

 

 

Pozityvios tėvystės mokymai

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo paslauga bus teikiama tikslinei grupei – 288 asmenims, rajone gyvenančioms šeimoms (jų nariams), auginančioms vaikus, nepilnoms šeimoms, daugiavaikėms šeimoms. Ši programa padės norintiesiems tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, padėti atskleisti savo ir vaikų gebėjimus ir galimybes, patiriantiems krizes dėl vaikų auklėjimo, bendravimo su vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Didžioji  dalis bus skirta interaktyviems mokymosi būdams (interviu, debatai, vaidmenų atlikimas, minčių lietus, atvejo analizė), susitikimams su darniomis ir gerbiamomis šeimomis, jų „sėkmės istorijoms“. Bus sudaromos 36 grupės po 8 asmenis. Planuojama, kad mokymų programą sudarys 8 temos. Mokymus ves psichologas.

Po teorinių užsiėmimų bus teikiamos individualios konsultacijos, vykdoma praktinė veikla, kurios metu bus galimybė praktiškai atskleisti tėvų ir vaikų gebėjimus spręsti iškylančius nesutarimus ir sunkumus, aiškinamasi įvairios situacijos individualiai, tai sudarys galimybę atvirumui ir nuoširdumui. Numatoma, kad 200 asmenų, dalyvavusiems grupiniuose mokymuose, bus suteikta po 8 val. individualių konsultacijų. Paslaugą teiks socialinis darbuotojas.

Didelis dėmesys bus skiriamas besilaukiančioms šeimoms, todėl planuojama paramą teikti ir nėščiosioms. Paslauga apims psichologinį pasirengimą gimdymui ir motinystei, pagalbą ruošiant kūdikio kraitelį, pasirūpinimą kitais būtinais dalykais prieš vaiko gimimą, naujagimio priežiūros mokymus besilaukiančioms mamoms. Paslaugą teiks psichologas  ir socialinis darbuotojas.

Psichosocialinė pagalba

Planuojama, kad šią paslaugą galės gauti šeimos (jų nariai), patiriančios emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas), slaugančios asmenis su negalia bei turinčios priklausomybę nuo alkoholizmo, lošimų. Tikimasi, kad šių paslaugų vykdymas prisidės prie smurto artimoje aplinkoje mažinimo. Vyks konsultavimas, paskaitos, individualūs pokalbiai, anketavimas, savianalizės testai bei pratimai, bus nagrinėjami savivertės stiprinimo būdai ir pan. Psichosocialinę pagalbą sudarys individualios ir grupinės konsultacijos.

Individualias konsultacijas planuojama suteikti 1 189 rajono gyventojams, vienam asmeniui skiriant 12 susitikimų po 1 val.  Konsultacijas teiks psichologas.

Grupinės konsultacijos sustiprins paslaugos kompleksiškumą, grupės bus sudaromos, atsižvelgiant į konkrečios šeimos ar grupės asmenų problemas, išryškėjusias individualių konsultacijų metu. Numatoma, kad grupes sudarys ir asmenys iš vienos šeimos, ir iš skirtingų šeimų. Planuojama, kad grupinėse konsultacijose dalyvaus 214 asmenų. Konsultacijas teiks psichologas.

Mediacijos paslaugos

Neteisminės mediatoriaus konsultacijos skiriamos šeimoms, kurioms aktualu išsiaiškinti ir priimti susitarimą šeimoje vaikų priežiūros ir kitais šeimai aktualiais klausimais. Vienai šeimai (porai, partneriams) skiriama iki 7 val. mediacijos paslaugų. Paslaugą teiks mediatorius.

Asmeninio asistento paslaugos

Teikiant asmeninio asistento paslaugą, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui bus suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį: gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime; individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.); gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą; organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas); suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis). Projekto veikla baigta.

Vaikų priežiūros paslauga

Paslauga ne ilgiau kaip 4 val. per dieną bus teikiama tik tuo atveju, jei tėvai paslaugų gavimo metu  išreikš pageidavimą gauti ir vaiko priežiūros paslaugą. Paslauga bus teikiama paslaugos teikėjo numatytoje tam tinkamoje patalpoje tuo metu, kai vaikų tėvai gaus kitą paslaugą. Šią paslaugą teiks užimtumo specialistas.

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos

Paslauga bus teikiama tikslinei 949 asmenų grupei. Numatoma organizuoti teorinius mokymus, kurių tikslas ugdyti šeimą, pagrįstą narių savitarpio pagalba, mokyti atpažinti ir įvardyti jausmus, valdyti pykčio išraiškas,  atrasti streso įveikos būdus, mokyti, kaip spręsti iškilusius neaiškumus, kaip įveikti tarpusavio santykių ir santykių su vaikais krizes. Mažesnėse šeimos klubų grupėse bus nagrinėjamos gyvenimo įpročių ir būdo keitimo,  seksualinio gyvenimo, šeimos ir darbo įsipareigojimų bei kitos temos.  Kiekvienoje seniūnijoje planuojama sudaryti 24 asmenų šeimos klubą. Šie klubai pirmiausia išklausys 2 temas po 4 val.

Siekiant užtikrinti atviresnį, intymesnį ir nuoširdesnį bendravimą, aiškinantis  tarpusavio santykių problemas, klubai išsiskirstys po 12 asmenų. Paslaugą teiks psichologas.

Po teorinių užsiėmimų bus vykdoma praktinė veikla, kurios metu bus galimybė praktiškai atskleisti tėvų ir vaikų gebėjimus, nes organizuojamų šeimoms su vaikais  žygių ir išvykų metu reikės atlikti užduotis, kurios reikalaus ir darbų pasidalijimo, ir komandinio darbo, t. y. pabandyti malonią komandinę veiklą, skatinti šeimos narių tarpusavio artimą bendravimą, naujai pažvelgti į vaidmenis šeimoje. Dalyviai įgaus ir naujų pažintinių žinių, išplės akiratį. Bus organizuojami 36 vienos dienos žygiai (plaukimas baidarėmis, važiavimas dviračiais ar keliavimas pėsčiomis sudarytu maršrutu) ir  dviejų dienų išvykos už savivaldybės teritorijos. Projekto veikla baigta.

Pavėžėjimo paslauga

Ši paslauga bus teikiama asmenims, kai nebus galimybių paslaugų gavėjams laiku atvykti į paslaugos teikimo vietą viešuoju ar asmeniniu transportu, dėl ko jiems negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos. Paslauga suteikta 225 rajono gyventojams. Projekto veikla baigta.

 

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai suteikimo rajono gyventojai kviečiami kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Bendruomeninius šeimos namus, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 125 kab.

Bendruomeniniuose šeimos namuose projekto koordinatore-socialine darbuotoja dirba Daiva Ivanauskienė, tel.: (8 45) 58 29 38, 8 688 33 426,

el. p. [email protected]

 

                                                                 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija

 

 

Labai daug vertingos informacijos galite rasti  mūsų projekto psichologo Vitalijaus Gafurovo tinklaraštyje apie psichologiją http://www.tranzobusena.lt/.

Labai didžiuojamės projekto psichologu Vitalijumi ir džiaugiamės jo produktyviu darbu.

Kviečiame pažiūrėti filmuotą medžiagą apie Vitalijų.  

https://www.youtube.com/watch?v=pQX6BQWXzfE&fbclid=IwAR12kAC8RsoKCDMHlTrd1TwIanu-GOfd3KkDhj95fbLSXdfgNp4q6VVxk00

     

Geras psichologas, savo darbo fanatikas, įdomus ir lankstus, besimokantis ir modernus. Tokia yra nuo pat projekto pradžios dirbanti Aurelija Karalevičienė. Psichologė dalijasi apie savo darbo aplinką, žmones su kuriais dirba, jų gyvenimo pokyčiais, teigiamomis mintimis, istorijomis bei pasiekimais.

 Kokia jūsų veikla šiame projekte, kokioje aplinkoje dirbate ir su kokiais žmonėmis bendraujate?

Šiuo metu mano veikla projekte apima individualias psichologines konsultacijas įvairiais klausimais: netinkamas, prieštaraujantis vaikų elgesys, rekomendacijos dėl vaikų netinkamo elgesio korekcijos, agresijos suvaldymo, tinkamo emocijų bei jausmų išreiškimo. Taip pat vedu ir pozityvios tėvystės mokymus tėvams, kurių tikslas skatinti tėvus geriau pažinti savo vaikus, tinkamai reaguoti į vaikų elgesį, jausmus bei emocijas. Taip pat auklėti savo atžalas teikiant pirmenybę ne bausmėms už netinkamą elgesį, bet tinkamo elgesio skatinimui.

Konsultuoju keliose mokyklose bei Panevėžio rajono seniūnijose. Kadangi šiuo metu daugiausia dirbti tenka mokyklose, dažniausi klientai yra vaikai bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Dažniau – tai socialinės rizikos šeimos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, psichikos, priklausomybės ligomis sergantys asmenys. Rečiau – asmenys, susiduriantys su įvairiomis gyvenimo krizėmis (skyrybos, netektis) ar stresu darbe, kitose situacijose. Taip pat tenka bendradarbiauti ir su socialiniais darbuotojais, pedagogais, kurie pažįsta ir dirba su šeimomis, turinčiomis įvairių sunkumų.

Projektas jau trunka kurį laiką, tad ar galima pastebėti žmonių, su kuriais dirbate, pokyčių aplinkoje ir asmeniniame gyvenime? 

Pokyčiai visuomet pastebimi, kai pats žmogus yra motyvuotas ieškoti pagalbos ir imtis veiksmų. Kalbėdama, pavyzdžiui, apie tėvus, kurie kreipiasi į mane dėl netinkamo, agresyvaus vaiko elgesio, emocijų nevaldymo ir pan. mokykloje, namie, dažnai pastebiu, jog didelė dalis tėvų įsivaizduoja, kad tiesiog atvedus vaiką pas psichologą vaikas stebuklingai pasikeis: nustos maištauti, taps paklusnesnis, kitaip tariant, psichologas kaip „burtininkas“ padarys ką nors magiška. Deja, taip niekada nebuvo ir nebus. Jei kalbame apie vaikus ir jų auklėjimą, tėvai pradeda justi pokyčius tik tuomet, kai pasikonsultavę patys imasi veiksmų, o ne laukia, kol vaikas pavaikščios pas psichologą ir galbūt jam pagerės. Psichologas tik prisideda prie pokyčių parodydamas teisingą kryptį. O visa kita jau žmogaus pasirinkimas.

Pokyčiai visada pastebimi tada, kai vyksta tėvų ir psichologo bendradarbiavimas. Deja, bet tenka susidurti su ne itin daug tėvų, kurie apskritai tą supranta. Tokiais atvejais pokyčiai pasiekiami gana sunkiai, yra nežymūs, neretai rezultato ir visai nėra. Tenka dvigubas darbas bandyti sustiprinti vaiką, jo psichinę sveikatą. Kai tėvai yra bendradarbiaujantys ir supranta, kad problema yra ne jų vaikai, o jie patys ir yra pasiryžę pokyčiams, laikosi rekomendacijų, pastarieji greitai džiaugiasi teigiamu rezultatu.

Pastebiu, kad pokyčių mažiausiai atsiranda žmonių aplinkoje. Galbūt taip yra todėl, kad dauguma neturi galimybės keisti savo aplinkos dėl sunkios gyvenimo padėties, bedarbystės, neįgalumo, skurdo ir pan. Tik vienetai drįsta pakeisti mokyklą, kurioje negali jaustis gerai, ir niekas negali užtikrinti saugumo jausmo, palikti smurtaujantį vyrą ar pan. Ryškesni pačios asmenybės pokyčiai – stipresnė, labiau pasitikinti savimi, motyvuota, ryžtinga, atkakli, drąsi, įsitraukianti į bendruomenės ir įvairią veiklą asmenybė.

Galbūt yra kokia maloni istorija ar pasiekimas, susijęs su projektu, kuriuo norėtumėte pasidžiaugti ir pasidalyti?

Tokių istorijų, džiugu, tikrai yra. Nemažai žmonių, apskritai, pakeitė požiūrį į psichologo konsultacijas. Kaip žinoma, mūsų šalyje požiūris į psichologinę pagalbą vis dar apipintas tam tikrais mitais ar stereotipais, pavyzdžiui, kad į psichologus kreipiasi tik „nesveiki“, arba dar dažniau pavartojamas žodis „psichai“. Tai tiesiog elementarus informacijos trūkumas, kuris dar būdingas kaimuose gyvenantiems ar išsilavinimo neįgijusiems žmonėms. Kai kuriems tenka gana išsamiai paaiškinti, kad psichologai nėra „receptų knyga“, kuri dalija patarimus, o kad pats žmogus su psichologo pagalba ieško problemos sprendimo būdo. Taip pat smagu pasidalyti ir tuo, kad dažnai ir patys žmonės suteikia grįžtamąjį ryšį. Kai kuriems, ištikus trumpalaikei krizei, dažnai prireikia žmogaus, su kuriuo galėtų pasikalbėti ir niekas nesmerktų, nekritikuotų ir neužsiimtų aiškinimais, kaip gyventi yra geriau. Pasitaiko atvejų, kuomet žmogui prireikia 1–2 konsultacijų, tiesiog paprasto, atviro išsikalbėjimo, ir žmogus pajunta didelį palengvėjimą, arba, kaip kai kurie sako, „akyse prašviesėja“. Yra buvę ir atvejų, kada žmogus jau atsisveikinant mane netikėtai apsikabina ir pasako: „kaip man palengvėjo, ačiū…“, kaip aš dabar gerai jaučiuosi“.

Kadangi šiuo metu daugiausia laiko tenka praleisti mokyklose, dažnai mokytojai pasidžiaugia, kad tam tikras mokinys ar mokinė pasidarė ramesni, išmoko suvaldyti agresiją, tapo dėmesingesni pamokų metu, susirado draugų, nustojo tyčiotis iš kitų ar patys nebepatiria patyčių.

Galbūt viena įsimintiniausių istorijų, kurios tema yra viena aktualiausių problemų – smurtas šeimoje. Po daugelį metų patiriamo smurto, tiek psichologinio, tiek fizinio, bei po 2 mėnesių konsultacijų, moteris, auginanti 4 vaikus, ryžosi pradėti skyrybų procesą dėl smurtaujančio vyro ir su vaikais persikėlė gyventi kitur. Labai džiaugiuosi šia istorija, nes, deja, labai daug moterų to nesiryžta padaryti, tampa netgi priklausomos nuo smurtaujančiojo, ir pasekmės dažnai būna labai liūdnos.

Individualios konsultacijos, mediacijos užsiėmimai vyksta pagal Panevėžio rajono gyventojų poreikį.

Darbo laikas:

Pirmadienis13 – 17 val.
Antradienis13 – 17 val.
Trečiadienis13 – 17 val.
Ketvirtadienis13 – 17 val.
Penktadienis13 – 17 val.

 

Kontaktai:

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 128 kab.
tel.: (8 45) 58 29 38; 8 688 33 426, el. p. [email protected]

    Užduokite savo klausimą

    * Privalomas laukas

    Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-14 15:33