Rengiamas 2016–2022 m. Panevėžio rajono plėtros strateginis planas

2013 m. gegužės mėn. Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Panevėžio rajono 2016–2022 m. plėtros strateginio plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Projekto tikslas – užtikrinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsį bei plėtrą. Šiam tikslui pasiekti rengiamas Panevėžio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas – institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, bus suformuluoti institucijos misija ir strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos, šių programų tikslai ir siekiami rezultatai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai.

Panevėžio rajono savivaldybės skelbtą viešųjų pirkimų konkursą 2016–2022 m. strateginiam planui rengti laimėjo KTU Savivaldos mokymo centras.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija šiuo metu vadovaujasi Panevėžio rajono plėtros strateginiu planu 2009–2015 metams. Rengiant naują strateginį plėtros planą, peržiūrimi plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai. Daugiausia dėmesio, rengiant dokumentą, skiriama plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių formavimui darbo grupėse ir visuomenėje, bendrų sprendimų priėmimui.

Siekiant identifikuoti rajono prioritetines plėtros sritis bei išgryninti tikslus 2014 m. sausio 21 d. Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-2 buvo sudarytos trys darbo grupės: Rajono konkurencingumo stiprinimo; Švietimo, kultūros, sporto, socialinių, sveikatos bei viešosios tvarkos paslaugų tobulinimo ir Infrastruktūros plėtros srities. 2014 m. vasario–balandžio mėn. organizuojami darbo grupių posėdžiai. Posėdžių metu, apibendrinant kilusias idėjas, mintis ir pasiūlymus, formuluojama Panevėžio rajono plėtros 2016–2022 metų strateginio plano koncepcija.

Strateginis planas – svarbiausias rajono plėtros dokumentas, kuris parodys, kaip Panevėžio rajonas turės vystytis, kokios bus jo plėtros, pokyčių prioritetinės kryptys. Todėl ypač svarbu turėti kokybišką ir poreikius atitinkantį strateginį planą. Norime, kad jo rengimo procese aktyviai dalyvautų ne tik politikai, savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų atstovai, bet ir rajono bendruomenė.

Nuo 2013 m. gegužės 7 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Panevėžio rajono 2016–2022 m. plėtros strateginio plano parengimas“. Projektui įgyvendinti skirta 52 656,00 litų parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Dar ne mažiau nei 9 293,00 litus įsipareigojo skirti savivaldybė.

2014 m. birželio 3 d. įvyko Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pristatymo baigiamasis renginys. Renginio metu konsultantai pristatė Panevėžio rajono strateginį plėtros planą – rengimo eigą, pasiektus rezultatus, pagrindinius Strateginio plėtros plano aspektus. Pristatyme dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės meras, mero pavaduotojas, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovai bei kiti interesų grupių (bendruomenių, valstybinių institucijų, asocijuotų verslo ir kitų visuomenės struktūrų) atstovai.

Atsižvelgiant į rengiant planą gautas pastabas, plėtros planas pakoreguotas, ir galutinis jo variantas, suderintas su atsakingais Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, susijusiomis įstaigomis, bus teikiamas Savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti.
Galutinė patvirtinta Strateginio plėtros plano versija bus paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.

2014 m. balandžio 7 ir 22 dienomis įvyko Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžiai. Posėdžių metu darbo grupių nariai teikė pasiūlymus ir pastabas dėl strateginio plėtros plano tikslų, uždavinių ir priemonių. Seniūnijos teikė pasiūlymus dėl kelių infrastruktūros gerinimo ir planuojamų įgyvendinti aktualiausių projektų.

2014 m. gegužės 23 dieną vykusio darbo grupių posėdžio metu aptarti siūlomi Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 m. strateginio plėtros plano stebėsenos rodikliai ir stebėsenos tvarkos aprašas.

2014 m. kovo 21 d. Panevėžio rajono savivaldybėje įvyko visų sudarytų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdis. Dalyviai buvo supažindinti su šių metų pradžioje įvykdytos gyventojų apklausos rezultatais, anksčiau vykusių posėdžių metu įvardintomis rajono raidos stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis bei plėtros galimybėmis. Trumpai aptartos prioritetų, tikslų ir uždavinių formuluotės. Kitas posėdis planuojamas 2014 m. balandžio 7 d.

Pastabų ir pasiūlymų dėl SSGG analizės, prioritetų, tikslų, uždavinių formuluočių lauksime el. paštu [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 m. strateginio plėtros plano parengimas 

2014 m. vasario 5-6 dienomis vyko Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginio plėtrosplanorengimo darbo grupių posėdžiai. Posėdžių metu darbo grupių nariai buvo supažindinti su oficialiosios statistikos rodikliais, nusakančiais Panevėžio rajono vystymąsi 2008-2013 metais, vyko diskusijadėlrajono raidos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei plėtros galimybių. Kiti darbo grupių posėdžiai planuojami 2014 m. kovo mėn. 18 d.

Pastebėjimus bei pasiūlymus strateginiam plėtros planui galima siųsti elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected].

Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginio plėtros plano parengimas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 20:26