Rengiamas žemės sklypų, kadastro nr. 6613/0003:27 ir nr. 6613/0003:28, padalinimo ir žemės paskirties keitimo statybai Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano koregavimas

Rengiamas žemės sklypų, kadastro nr. 6613/0003:27 ir nr. 6613/0003:28, padalinimo ir žemės paskirties keitimo statybai Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano koregavimas (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-23-208. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2024-01-30 iki 2024-02-12 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2024-02-13, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/83996467178?pwd=bURxZzcrLzVZOTYvZ205UkIxQVJSdz09

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas: [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A-74 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A-107 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6613/0003:28, Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k. Planuojamos teritorijos plotas – 0,8959 ha; nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 3,5000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos bei inžinerinės infrastruktūros teritorijos) žemės sklypų, pažymėtų projekto žemės sklypo plane Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 ir Nr. 16, detaliojo plano sprendinius keičiant sklypų ribas ir plotus bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija