Informuojama, kad parengti detaliojo plano „Žemės sklypo (kadastro Nr. 6655/0006:302) Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas“ koregavimo sprendiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 punktu ir „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatais“ (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267, VIII skyriaus 41.1 punkto reikalavimu, privalu registruotais laiškais informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

Remiantis VĮ Registrų centro 2024-04-18 Pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus bei 2024-05-07 VĮ Registrų centro Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis, informuojama, kad parengtos detaliojo plano ,,Žemės sklypo (kadastro Nr. 6655/0006:302) Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas“ projekto pataisos (toliau – Projektas), kurių tikslas – koreguoti detaliojo plano „Žemės sklypo (kadastro Nr. 6655/0006:302) Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas“, sprendinius, patvirtintus Panevėžio rajono tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu.

Planavimo uždaviniai – suplanuotos teritorijos dalyje patikslinti žemės sklypo (kadastro Nr. 6655/0006:415 Paliūniškio k.v.), adresu: Z. Malinsko g. 34D, Paliūniškio sen., Panevėžio r. sav., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu: pakeisti nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ sprendinius. 

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 12 d. potvarkis Nr. M-242 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės meras, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys A. G. ir G. G. (nuasmeninta).

Projekto rengėjas – D. Naruševičienės įmonė, įmonės kodas 148210949, Staniūnų g. 53, LT-36141 Panevėžys, tel. 8-698-80499, el. paštas: [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima planavimo organizatoriaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus (adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582946, el. paštas: [email protected].), skelbimų lentoje 10 darbo dienų laikotarpiu, t. y. 2024 m. gegužės 21 ÷ birželio 3 d. darbo dienomis imtinai.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija