Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6667/0002:4 ir Nr. 6667/0002:28,  Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 1 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     gegužės 17 d. įsakymas Nr. A-311 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A-340 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės interneto svetainėje ir Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Viados NT“, Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Avižienių sen., 14302 Vilniaus r., tel. (8 5) 2190005.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6667/0002:2, Ramygalos m. k. v., Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, ir kadastro Nr. 6667/0002:43, Ramygalos m. k. v., Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1B.  Planuojamos teritorijos plotas – 3,5358 ha.

Planavimo tikslas – padalyti kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6667/0002:2, Ramygalos m. k. v., Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, į atskirus žemės sklypus ir vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas bei sujungti su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6667/0002:43, Ramygalos m. k. v., Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1B, suformuotu detaliuoju planu, į vieną kitos paskirties žemės sklypą ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius