Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Vietinės reikšmės kelio Kulbagalys – Margučiai (Nr. MIE43) Margučių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas

Margučių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su

gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Vietinės reikšmės kelias Kulbagalys – Margučiai (Nr. MIE43): Susisiekimo komunikacijos: keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: [email protected]; tel. +370 655 65381;

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus 655 65381;

Statytojas

Panevėžio rajono savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, el.p.: [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  • Iki 2024-01-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, Vilnius, arba el. paštu: [email protected];
  • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/)

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2024-01-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu +370 655 65381 arba el. paštu [email protected] bei viešojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis svarstymas su visuomene vyks 2024-01-11 d. 15:45 val. rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu per šią prisijungimo nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNiZGUwNWUtMTc5NC00MDc1LTg0NTktZmRiMjU1M2RkMDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d


Architektūros skyriaus informacija