Institucinės globos pertvarka – nuveikti darbai, artimiausi planai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo institucinės globos pertvarką – perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų žmonėms, turintiems negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams. Pertvarka siekiama, kad žmonės,  turintys proto ar (ar) psichikos  negalią,  gautų reikiamą pagalbą bendruomenėje, kad vaikai nebepatektų į globos namus, o gyventų šeimose ir  šeimynose.
Pirmajame institucinės globos pertvarkos proceso etape įgyvendinamas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Šis projektas orientuotas į tris tikslines pertvarkos grupes: vaikus, likusius be tėvų globos ar patiriančius riziką, bei jų šeimos narius, vaikus ir jaunimą, turinčius proto ar (ir) psichikos negalią, bei jų šeimos narius ir suaugusius, turinčius proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimos narius.

Įgyvendinant projektą, jau sukurta globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodika,  parengti metodiniai dokumentų paketai, skirti globos įstaigose gyvenančių be tėvų globos likusių vaikų, proto ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų ir suaugusiųjų individualiems planams sudaryti. Šiuo metu vyksta pirkimų procedūros bendruomenėje teikiamoms septynioms pilotinėms paslaugoms,  iš kurių – trys, skirtos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir vaikams, patiriantiems riziką, bei jų šeimoms, keturios – vaikų ir suaugusiųjų, turinčių negalią, paslaugoms įsigyti.

Jau įvyko globėjų bei įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais – parengti 62 specialistai. Artimiausiu metu planuojama organizuoti institucinės globos pertvarkos srityje dirbančiųjų bei pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančius mokymus.

Vykdant pertvarką, artimiausiu metu taip pat bus vertinami visų 26 pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų individualūs poreikiai ir sudaromi individualūs planai, vyks globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas. Panevėžio regione numatyta pertvarkyti Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus, Obelių vaikų globos namus, Lavėnų socialinės globos namus. Taikant vertinimo metodiką, bus objektyviai įvertinta šiuo metu pertvarkai atrinktose bandomosiose socialinės globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacija ir kompetencija, reikalinga naujų bendruomeninių paslaugų teikimui. Vertinimas taip pat leis išsiaiškinti veiklos sritis, kur darbuotojai po pertvarkos proceso norėtų dirbti, taip pat padės išaiškinti darbuotojų kompetencijas ir mokymosi poreikį.

Paskelbtos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina  projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Įgyvendinant projekto veiklas, kurių metu siekiama vykdyti bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo plėtrą ir tobulinimą, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos tinklapyje paskelbti techninių specifikacijų projektai bandomosioms paslaugoms teikti http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=311825.

Perkamos paslaugos yra šio projekto sudedamoji dalis, kurios tiesiogiai skirtos įgyvendinti 1-ąjį projekto uždavinį: „Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.“ Panevėžio regione paskelbtos techninės specifikacijos šioms paslaugoms: atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią; laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams; laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams; palydimosios globos paslaugos; socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trejų metų amžiaus; šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms.

Daugiau informacijos apie pertvarkos įgyvendinimą galite rasti tinklapyje www.pertvarka.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 18:22