Smilgių gimnazijoje įgyvendinamas JAV lietuvių organizacijos „Saulutė“ remiamas projektas

Tęsiasi Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos bendradarbiavimas su JAV lietuvių labdaros organizacija „Saulutė“. Birželio 16 d., penktadienį, gimnazijoje lankėsi Čikagoje gyvenantis šios organizacijos  įgaliotas atstovas Lietuvoje Artūras Žilys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė dr. Edita Baltrėnaitė-Gedienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patarėja Jolita Šedauskienė, dalyvaujanti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos veikloje.

Su svečiais susitiko Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius.

Smilgių gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė pristatė pradėtą įgyvendinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymui skirtą organizacijos „Saulutė“ remiamą projektą.

Čikagos labdaros organizacija ,,Saulutė“, įkurta 1993 m., savo veiklą pradėjo remdama vargingai gyvenančias šeimas, našlaičius, o pastaraisiais metais dėmesį nukreipė į specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

„Mūsų veiklos tendencija – eiti į regionus, remti mažesnes kaimo mokyklas, kurioms sudėtingiau sukurti tokiems vaikams reikalingas sąlygas, įsigyti šiuolaikiškų priemonių“,– sakė A. Žilys.

Smilgių gimnazijoje įgyvendinamo projekto bendra vertė – 24 tūkst. 600 Eur. ,,Saulutė“ skyrė 20 tūkst. Eur, dar 4 tūkst. 600 Eur ketina skirti Panevėžio rajono savivaldybė.

Svečiai apžiūrėjo šiuo metu dalinai įrengtą specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klasę. Jau nupirktos kai kurios reikalingos priemonės, gaminami baldai.

Įgyvendinant projektą planuojama įrengti specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojų padėjėjų darbo erdves. Jose bus įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos, sukurtos integralios šiuolaikiškos ugdymo sąlygos: jau įsigytos interaktyvios grindys su integruota 100 žaidimų programa, sensorinės grindų plytelės, „Smart“ interaktyvus ekranas-lenta, šviečiantis molbertas, šviesos ir kopijavimo lenta, mobilūs suolai su kėdėmis, šiuolaikiškos priemonės spec. pedagogui ir logopedui.

Dar planuojama įsigyti bėgimo takelį, sėdmaišius, akustinį minkštasuolį, lego pagrindo plokšteles ir kt.

Gimnazijoje švietimo pagalba teikiama 56-iems specialiųjų poreikių, tokių kaip autizmo spektro sutrikimai, klausos, kompleksiniai, elgesio ir emocijų sutrikimai bei kt., turintiems mokiniams.

„Įgyvendinus projektą, šie mokiniai turės šiuolaikišką erdvę, kur galės mokytis, kurti, pažinti save bei  atskleisti savo gabumus. Interaktyvios veiklos suteiktų galimybę patirti sėkmę, o erdvės aplinka – didinti mokymosi motyvaciją, loginį mąstymą“, – sakė direktorė A. Kačarauskienė.

Darbo su specialiųjų poreikių vaikais ypatumus apžvelgė gimnazijos specialioji pedagogė Laimutė Šniokaitienė, logopedė Asta Abromavičienė, pradinių klasių mokytoja Aušra Šumskytė. Jos pademonstravo savo taikomus darbo metodus naujosiomis įsigytomis priemonėmis.

Smilgių gimnazijos bendradarbiavimas su organizacija ,,Saulutė“, kuriai vadovauja Daina Siliūnas – organizacijos įkūrėjos Indrės Tijūnėlienės dukra, prasidėjo 2022 metų pabaigoje.

Organizacijai užmegzti ryšius su Smilgių gimnazija padėjo Smilgių kraštiečio šviesios atminties profesoriaus Prano Baltrėno dukra profesorė E. Baltrėnaitė-Gedienė.

E. Baltrėnaitė-Gedienė yra technologijos mokslų daktarė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos apsaugos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, „Bioanglies aplinkosauginių technologijų laboratorijos“ mokslinė vadovė, VGTU Aplinkos inžinerijos mokslo krypties komiteto narė.

P. Baltrėnas gimė 1940 m. Savitiškio vienkiemyje, Panevėžio rajone. 1948 m. Baltrėnų šeima buvo ištremta į Sibirą.

Profesorė E. Baltrėnaitė-Gedienė po tėčio mirties, 2021 m., įsteigė prof. P. Baltrėno ir jo šeimos aplinkosauginių darbų skatinimo premiją. Ja siekiama skatinti mokinius aktyviai dalyvauti visuomeninėje, aplinkosauginėje, aplinkotyros veikloje, garsinti gimnazijos vardą.

Susitikimo metu salėje vyko pilietiškumo pamoka. Įgaliotas atstovas A. Žilys pasakojo mokiniams apie savanorystę ir jos reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje, skatino siekti mokslo aukštumų, plačiai dairytis po pasaulį, gal ir išsilavinimą įgyti užsienyje, tačiau išlikti pilietiškais žmonėmis, savo tėvynės patriotais ir visada sugrįžti prie savo šaknų, išlaikyti ryšį su gimtuoju kraštu.

10 klasės mokiniai pristatė savo atliktus 5 darbus aplinkosaugos temomis. Prof. Prano Baltrėno premija skirta Jagminos Čeponytės ir Aistės Bitinaitės parengtam projektui „Bioanglis“.

Meras A. Pocius profesorei E. Baltrėnaitei-Gedienei įteikė Padėką už Smilgių krašto jaunimo skatinimą aktyviam dalyvavimui aplinkotyros veikloje.

Organizacijos „Saulutė“ įgaliotam atstovui Lietuvoje A. Žiliui meras įteikė Padėką, skirtą organizacijai „Saulutė“ bei jos vadovei D. Siliūnas už nuoširdų bendradarbiavimą ir Smilgių gimnazijai suteiktą paramą.

Dėkodama už dėmesį gimnazijai, bendrystę ir nuolat puoselėjamus ryšius su šviesaus atminimo prof. P. Baltrėno gimtine gimnazijos direktorė įteikė E. Baltrėnaitei-Gedienei Smilgių gimnazijos Garbės piliečio apdovanojimą. Toks pat apdovanojimas skirtas ir P. Baltrėnui.

Smilgių gimnazijos Garbės piliečio nominacija, įsteigta 2009 m., suteikiama už ypatingus nuopelnus Smilgių gimnazijos bendruomenei; mokyklos vardo garsinimą rajone, Lietuvoje ir pasaulyje; už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.