Smarkiai atšalus orams ugdymo proceso tvarką nustato mokyklų vadovai

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus informavo, kad dėl smarkaus šalčio šiandien į Panevėžio rajono mokyklas atvyko tik 202 mokiniai (5 proc.).

Ugdymo proceso organizavimo tvarka, esant nepalankioms oro sąlygoms, reglamentuojama su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintuose 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų mokyklų bendrojo ugdymo planuose (BUP).

BUP 7 priede nurodoma, kad nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo bei esant ypatingoms aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo organizavimo sprendimus priima mokyklos vadovas.

Mokyklos vadovas ugdymo proceso tvarką nustato mokyklos ar gyvenamojoje teritorijoje esant ekstremaliai temperatūrai.

1–4 ir 5 klasių mokiniams ekstremalia laikoma minus 20 ar žemesnė, 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams – minus 25 ar žemesnė temperatūra.

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų mokyklų bendrojo ugdymo planai bei informacija apie ugdymo proceso organizavimą esant ekstremalioms oro sąlygoms, skelbiama mokyklų interneto svetainėse.

Šiandien, sausio 8 d., rajono ugdymo įstaigos dirbo vadovų pasirinkta tvarka. Dalyje vyko hibridinis ugdymas, dalyje – nuotolinis. Ugdymas mokykloje vyko Dembavos progimnazijoje ir Piniavos mokykloje-darželyje, Paliūniškio pagrindinėje mokykloje pamokos buvo trumpinamos.

Beje, mokymo procesas gali būti koreguojamas ir dėl karščių. Pamokos mokykloje 1–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams gali nevykti esant plius 30 ar aukštesnei temperatūrai.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-586 ,,Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 7 priedas


Savivaldybės informacija